Promocyjna Krajoznawcza Odznaka

Promotional Touring Badge

Promocyjne zdobywanie Krajoznawczej Odznaki im. Św. Jana Pawła II z Okazji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

A promotional way of achieving The Pope Saint John Paul II's Touring Badge for the World Youth Day in Kraków.

Krajoznawcza Odznaka

Warunki zdobywania odznaki

 • Odznakę zdobywa się odwiedzając określone obiekty sakralne, pamiątkowe miejsca oraz uczestnicząc w imprezach kultury chrześcijańskiej.
 • Każde odwiedziny powinny być związane z poznaniem historii obiektu, jego wartości chrześcijańskich i ogólnokulturowych oraz z modlitwą, szczególnie w intencji Papieża.
 • Odznakę można zdobywać w czasie wycieczek (pielgrzymek): pieszych (nizinnych, górskich), kolarskich, wodnych, narciarskich, motorowych, autokarowych i innych.
 • Na odznakę stopnia wyższego nie można zaliczać obiektów zwiedzanych podczas stopnia niższego (nie dotyczy odznaki "Z diamentami").

[supsystic-tables id=1]

Objaśnienie

 • Miejsce związane z życiem Jana Pawła II to takie, które upamiętnia pomnik lub tablica. Podać opis pomnika lub treść napisu. Zaliczane są także spotkania z Ojcem Świętym.
 • Sanktuaria, to miejsca szczególnego kultu Chrystusa, Matki Bożej lub świętych. Podać historię sanktuarium, historię przedmiotu kultu i jego opis. Przy pielgrzymkach jedno- i wielodniowych podać trasy.
 • Zabytkowe kościoły to obiekty liczące ponad 100 lat.
 • Nowoczesne kościoły to obiekty wybudowane po 1945r. Przy obiektach grupy III i IV podać patrona kościoła, histori, opis architektury, cenniejsze wyposażenie wnętrza.
 • Kapliczki i krzyże tylko przydrożne, których wybudowanie łączy się ze szczególnym wydarzeniem. Podać to wydarzenie i opis obiektu.
 • Muzea sakralne - opisać działy muzeum, wymienić cenniejsze eksponaty.
 • Kultura chrześcijańska - odczyty, koncerty, pokazy itp. Opisać kulturalne zdarzenie.
 • Cuda natury - pomniki przyrody, jaskinie, kopalnie, wywierzyska itp. Podać opis.
 • Miejsca pamięci narodowej - pomniki, tablice, pamiątkowe miejsca walk i straceń. Podać opis.

Odznaka "Z diamentami"

Diament zdobywa się poprzez wykonanie jednego z poniżej podanych zadań:

 • Opracowanie monografii kościoła zabytkowego lub nowoczesnego. Monografia winna uwzględniać historię, opis architektury, opis wyposażenia wnętrza, projektantów i inne ważne wiadomości.
 • Opracowanie monografii sanktuarium. Winna ona uwzględniać historię sanktuarium i przedmiotu kultu, wszystkie wymagania z pkt.1, a także przykłady doznanych łask.
 • Opracowanie monografii pięciu kapliczek lub krzyży przydrożnych. Monografia powinna zawierać wiadomości o fundatorach, powód wybudowania, historię, opis architektoniczny itp.

Powyższe zadania należy realizować przy następujących uwarunkowaniach:

 • monografie nie mogą dotyczyć obiektów posiadających już takie opracowania;
 • w monografiach należy podać źródła informacji oraz bibliografię;
 • opracowanie powinno być sygnowane przez ks. Proboszcza, a wykonane w trzech egzemplarzach - jeden dla parafii, drugi do weryfikacji, a trzeci dla autora.

Zasady potwierdzania zadań

Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki jest książeczka - kronika, wykonana samodzielnie przez zdobywającego. Ubiegający się o odznakę wykonuje w niej opisy i notatki, wkleja fotografie i pocztówki itp. oraz uzyskuje potwierdzenia i pieczątki jako dowód wykonania zadań. Wystarczającym potwierdzeniem wykonania zadania jest wykonanie własnego opisu (pieczątki nie są konieczne).

Na zakończenie wszystkich opisów, przed oddaniem do weryfikacji, należy sporządzić krótki wykaz odbytych zadań według tabeli regulaminowej. W wykazie podać grupę, nazwę obiektu i miejscowości oraz stronę kroniki, na której znajduje się opis zadania.

Kronika winna być opatrzona datami.

Kronikę prowadzi się indywidualnie. Jedynie małżeństwa mogą posiadać wspólną kronikę.

Zachęcamy dzieci i młodzież do zdobywania Dziecięcej Odznaki Krajoznawczej im. Jana Pawła II, korzystając z przygotowanych w tym celu zeszytów. Szczególnie zachęcamy uczestników oaz rekolekcyjnych, a moderatorów i animatorów prosimy o podjęcie działań umożliwiających realizację zdobycia Odznaki.

Weryfikacja i przyznawanie odznaki

W celu weryfikacji i przyznania odznaki, kronikę, zeszyt dziecięcej odznaki lub monografię składa się w:

Duszpasterstwie Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej,
ul. Wiślna 12/6, 31-007 Kraków,
tel. (012) 62 88 230

Z innych diecezji można przesyłać pocztą z załączeniem znaczków na przesyłkę powrotną i pokrycie kosztów odznaki. Odznakę można wykupić w wyżej wymienionym miejscu.